Uprawnienia budowlane

Uprawnienia branży budowlanej to z całkowitą czyli stu procentową pewnością poszerzenie kwalifikacji oraz kompetencji, które są poszukiwane przez pracodawców branży budowlanej. Warto dodać jednakże o tym, że uprawnienia budowlane mogą zyskać jedynie osoby, które zdadzą pozytywnie obie części egzamin organizowanego przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Przy tym przed przystąpieniem do takiego egzaminu trzeba sprawdzić, czy zgodnie z bieżącymi przepisami mamy do tego w ogóle prawo, a więc spełniamy oczekiwania.

Wymagania nałożone na kandydatów dotyczą zarówno posiadania wykształcenia kierunkowego, jak również odbycia odpowiednio długiego stażu w budownictwie. Dopiero sposoby spełniające te wymogi mogą zapisać się na egzamin i przystąpić do obu jego części, a mianowicie do testu, a następnie do części ustnej zdawanej przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną.
Budownictwo – w jaki sposób dostać dodatkowe uprawnienia?
Na początku należy wyjaśnić, że uprawnienia w branży budowlanej to bardzo pożądane kwalifikacje, które umożliwiają samodzielne prowadzenie prac technicznych w zakresie zarówno projektowania jak też kierowania robotami budowlanymi czy też nadzorowania projektu budowlanego. Warto mieć na uwadze o tym, że takie uprawnienia dzielą się na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami, ale w obrębie nich charakteryzuje się również szereg specjalności. Jest to specjalność architektoniczna konstrukcyjno-budowlana instalacyjna czy również inżynieryjna. Jeżeli chodzi o specjalność inżynieryjną, to tutaj odróżnia się mostową drogą kolejową wyburzeniową oraz hydrotechniczną. Natomiast w obrębie specjalności instalacyjnej charakteryzuje się specjalność związaną z instalacjami i urządzeniami a także sieciami telekomunikacyjnymi sanitarnymi gazowymi czy także elektroenergetycznymi. Przystępując do egzaminu na uprawnienia budowlane musimy wybrać specjalność, w obrębie której uzyskamy takie dodatkowe kompetencje. Musimy posiadać także świadomość, że takie uprawnienia mogą być wydawane bez ograniczeń lub też formie ograniczonej. Jeżeli chodzi o na prawdę często wybierane uprawnienia elektryczne to dotyczą one zarówno projektowania jak również kierowania pracami związanymi z wykonywaniem zarówno sieci jak również urządzeń i instalacji elektroenergetycznych kolejowych czy także elektrycznych.

Więcej informacji na stronie: uprawnienia budowlane.